شرح وظایف مرکز آموزشهای آزاد شامل موارد ذیل است:
صدور مجوز برای اجرای دوره های آموزشی آزاد پیشنهادی توسط مدیران گروههای آموزشی
نظارت بر حسن اجرای دوره های آموزشی آزاد اجرا شده
بررسی گزارش های آماری دوره های آموزشی آزاد اجرا شده و ارزشیابی عملکرد آنها
صدور گواهینامه های صادره برای پایان دوره های آزاد