1- علوم قرآن و حدیث
2- حسابداری و امورمالی
3-روانشناسی و مشاوره
4- مدیریت ،اقتصاد و بازرگانی
5- فناوری اطلاعات
6-هنرهای تجسمی و گرافیک
7-زبانهای خارجی
8-ریاضیات و آمار