به شرکت کنندگان در دوره‌ها سمینارها و کارگاهها برحسب مورد گواهینامه‌های ذیل با تاییدمرکزاعطا خواهدشد:
1- گواهینامه پایان دوره آموزش عالی آزاد 2- گواهی شرکت در سمینار. علاوه براین دانش پذیران باتوجه به آموزشهای ارائه شده میتوانند در آزمونهای هماهنگ فنی و حرفه ای و همچنین در آزمونهای بین المللی مربوط به دوره ها شرکت نمایند و مدارک معتبر کسب نمایند.