انواع آموزش‌های عالی آزاد شامل موارد زیر است:
1- آموزشهاي حرفه‌اي و تخصصي مورد نياز سازمانها، نهادها و صنايع
2- بازآموزي و آموزشهاي تکميلي براي دانش آموختگان
3- آموزشهاي تکميلي براي دانشجويان
4- آموزشهاي ضمن خدمت مديران و کارکنان سازمانهاي دولتي و غيردولتي
5- آموزشهاي تخصصي مورد نياز بازار کار و جامعه
6- آموزشهاي عمومي شهر و شهرون شیوه اجرا: (بند 6 ماده 2)
آموزش‌های عالی آزاد می‌تواند به سه شیوه برگزار گردد:
1- سمینار
2- کارگاه
3- دوره (کوتاه مدت / میان مدت / بلندمدت)
دوره‌هاي آموزشي مي‌تواند بصورت حضوري يا غيرحضوري ارائه گردند.