آموزش شایستگی های عمومی مدیران حرفه ای

در سال های اخیر، مدیران ارشد به عنوان مهمترین عامل پرورش و توسعه منابع انسانی شناخته شده اند و در صورتی می توانند به عنوان عاملی موثر جهت شناسایی و پرورش شایستگی ها و استعدادها ایفای نقش کنند که خودشان از شایستگی های لازم و کافی برخوردار باشند. پرورش شایستگی ها و برنامه ریزی برای رشد و توسعه استعدادها از اقدامات موثر برای شایسته سالاری در سازمان ها است. سازمان ها برای پیاده سازی نظام شایسته پروری نیازمند بهره مندی از چهارچوب و الگویی مشخص و معتبر برای انتخاب، انتصاب و توسعه افراد هستند.

مرکز آموزش عالی آرمان رضوی، با بهره گیری از اساتید مجرب و متخصص، در راستای اجرای اجرای مفاد مواد (۹) و (۱۲) برنامه آموزش و تربیت مدیران آینده دستگاه‌های اجرایی، اقدام به برگزاری دوره های آموزشی برای مدیران حرفه ای در سطوح میانی و پایه نموده است. برای آشنایی با هر یک از این دوره ها، به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.