یکی از وظایف مهم دانشگاه ها، توانمند سازی اقشار مختلف جامعه بویژه فارغ‌ التحصیلان مراکز آموزش عالی در زمینه افزایش توانائی های تخصصی – کاربردی رشته تحصیلی و همچنین رفع نیازها و پاسخگویی به درخواست‌های سازمانها و دستگاه های اجرایی کشور جهت ارائه آموزش های حرفه ای کاربردی به آنان است.
لذا با عنایت به محدودیت ظرفیتهای موجود در سیستم رسمی آموزشی، ایجاد و توسعه و تنوع جریانهای متنوع آموزش های عمومی و تخصصی به صورت غیر رسمی در وسسه امری ضروری است که این مهم در قالب «آموزش های آزاد» صورت می پذیرد.