آموزش­های عالی آزاد به سه شیوه می­تواند برگزار گردد: 1-سمینار (ارایه مختصر و گذرای یک یا چند موضوع تخصصی در یک زمینه مرتبط علمی به منظور آشنایی مخاطبین با مباحث مربوطه. ارایه سمینار عمدتاً بدون انجام کار عملی است.)

2- کارگاه (ارایه فشرده و در عین حال عمیق مبحثی تخصصی، با تاکید بر انجام بحث و تبادل نظر در زمینه مطروحه به منظور یادگیری مخاطبین نسبت به موضوع ارایه شده. ارایه کارگاه عمدتاً همراه با انجام کار عملی است.) 3- دوره (ارایه مبسوط یک یا چند درس در یک زمینه علمی مشخص. ارایه دوره می­تواند همراه یا بدون انجام کار عملی باشد)