مرکز آموزشهای آزاد آرمان کارگاه کاربری سیستم عامل اندروید را در دوجلسه سه ساعته برگزار می کند