مرکز آموزشهای آزاد کاملترین دوره آموزش مکالمه زبان انگلیسی را بصورت ترمیک برای سطوح مبتری تا پیشرفته  برگزار می کند.