«آموزش های آزاد» با هدف ارتقاء سطح علمی و توان تخصصی منابع انسانی کشور انجام می شود. چنین آموزش هایی با تکیه بر اساتید، مشاوران ونیروهای مجرب و همچنین امکانات و تجهیزات آموزشی مناسب و با در نظر گرفتن نیازهای واقعی جامعه، برای ارائه آموزش های تخصصی و حرفه ای و رفع نیاز تخصصی دانش آموختگان دانشگاه ها، کارشناسان، متخصصین و مدیران سازمان ها و صنایع کشور بنا نهاده می گردد.ه آموزش عالی شرط اصلی برای توسعه اجتماعی و اقتصادی و تحول اجتماعی در جامعه است و پرورش نیروی انسانی کارآمد براي پژوهش ، نوآوري ، رشد و توسعه در بخش هاي مختلف اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی از اهداف راه اندازي دوره هاي تخصصي وکاربردي مي باشد.
آموزش‌های عالی آزاد به منظور تامین اهداف زیر برگزار می‌شود:
1- کمک به ارتقای سطح دانش و فرهنگ جامعه،
2- ایجاد زمینه مناسب برای افزایش دسترسی به آموزش عالی،واستفاده مطلوب از ظرفیتهای دانشگاه
3- تعمیم و توسعه آموزش عالی کاربردی و تخصصی،
4- کاهش تقاضای اجتماعی برای ورود به آموزش عالی رسمی،
5- ارایه آموزش‌های مداوم برای دانش آموختگان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی.
6_ کمک‌ به‌ ارتقای‌ سطح‌ دانش‌ و فرهنگ‌ در جامعه‌
7- توسعه ارتباط دانشگاه با جامعه واستفاده از ظرفیتهای دانشگاه در این زمینه
8- ایجاد زمینه‌ مناسب‌ برای‌ افزایش‌ دسترسی‌ عموم به‌ آموزش‌ عالی‌
9- گسترش و توسعه آموزش های عالی کاربردی و تخصصی در رشته های مورد نیاز جامعه